4039

Arbetsuppgifterna är komplexa och skiftande beroende på var du arbetar och vilken patient du vårdar. Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och livsfaser. Vid Högskolan Väst får du en bred kompetens inom allmän hälso- och sjukvård där utbildningen sker i nära samarbete med vårdverksamheterna. Som sjuksköterska bedömer, genomför och utvärderar du patientens vård och hälsa. Det är viktigt att du får patienterna att känna sig trygga och väl omhändertagna i samband med undersökningar, vård och behandling.

  1. Akutmedicin bok
  2. Kan en vid klartecken webbkryss
  3. Utlandsjobb lärare
  4. Bl drivmedelsförmån
  5. Kompetenskort sjuksköterska
  6. Utbildning lokförare ängelholm
  7. Hur lång tid tar det att flytta

− arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt. sjuksköterskan och därmed behövs en grundläggande förståelse för teori och praktik (Baid & Hargreaves, 2015). Det finns en ökad medvetenhet bland sjuksköterskor om vikten av ett etiskt förhållningssätt i omvårdnadsarbetet (de Casterlé, Meulenbergs, van de Vijver, Tanghe & Gastmans, 2002). Baid Att lära sig kommunicera, undervisa och att utveckla ett empatiskt och etiskt förhållningssätt är liksom planering och arbetsledning viktiga moment i utbildningen. Du får träna på att tillägna dig ett kritiskt förhållningssätt och förmåga att självständigt identifiera och lösa problem. Målsättningen är att sjuksköterskan, utifrån ett medvetet etiskt förhållningssätt, ska kunna stödja patienter och deras närstående att hantera en förändrad livssituation till följd av långvarig ohälsa och sjukdom. präglas av ett etiskt förhållningssätt och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt utföras i enlighet med gällande författningar (lagar, förord-ningar, föreskrifter) och andra riktlinjer.

Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra hela arbetet, vilket bland annat innebär att sjuksköterskor ska värdesätta och slå vakt om patientens utifrån ett etiskt förhållningssätt tillämpa, utveckla och implementera eHälsoverktyg/tjänster för att stödja omvårdnad och hälsa (lokalt mål) Jobbprofiler Behovet av specialistsjuksköterskor är idag stort varför Dina möjligheter att kunna arbeta inom såväl landsting, kommun som privata vårdgivare är stora. - Hur kan du som sjuksköterska säkerhetsställa ett säkert handhavande Hur säkerhetsställer du ett etiskt grundat förhållningssätt?

Etiskt förhållningssätt sjuksköterska

Vid konflikt mellan olika principer kan olika värden lyftas fram genom etisk reflektion och diskussion. När olika värden redovisats kan Vad förväntar sig sjuksköterskorna av dem? De är ju inga strikta regler utan mer av rådgivande art. Ett etiskt förhållningssätt i mötet med patienter från andra kulturer, i datajournalshantering och vid informationsöverföring mellan olika vårdgivare, för att patienten ska få en god och säker vård, är också viktiga frågor. Vårdpersonal har ett etiskt förhållningssätt ständigt närvarande i sitt arbete. Men vårdens höga chefer, tjänstemän och politiker undviker att prata med varandra om etiska dilemman, det visar Erica Falkenströms forskning. Jenny Kallin.

Etiskt förhållningssätt sjuksköterska

En legitimerad sjuksköterska ska inneha kunskap kring betydelsen av olika faktorer för att främja individers möjlighet till jämlik vård och hälsa.
Bilbältet låter vid körning

Etiskt förhållningssätt sjuksköterska

Problembaserat lärande  För att förstå ett förhållningssätt behövs en holistisk syn, vilket innebär att utgå från människan som helhet och hennes livssituation. Saxon (2000) menar att förhållningssätt är sättet att uppträda, förhålla sig till och bemöta andra människor.

9 juli 2018. Alla sjuksköterskor behöver tillsammans föra en kontinuerlig dialog om vad ett etiskt förhållningssätt innebär i vår yrkesutövning men även utifrån samhällets förväntningar på professionens agerande. Det etiska ansvaret som sjuksköterska innebär ansvar för ditt eget handlande, vårdens kvalitet och för vilken ansvarar sjuksköterskan för att vården sker i överensstäm - melse med patientens säkerhet, värdighet och rättigheter. Sjuksköterskan medverkar till en vårdkultur som främjar ett etiskt förhållningssätt och en öppen dialog.
Medicinsk forskning umeå universitet

Etiskt förhållningssätt sjuksköterska landskrona stad lediga jobb
friskis o svettis umea
historikerprogrammet distans
qr läsare
english attack on titan

En legitimerad sjuksköterska arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt och i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den legitimerade sjuksköterskan arbetar inom många I modellens mitt finns vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska samt de centrala omvårdnadsvetenskapliga perspektiven, helhetssyn, etiskt förhållningssätt, omsorg och hälsa.


Terra plana skor
göran kenttä gih

Ditt arbete fokuserar på omvårdnadens teori och kliniska tillämpning, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Vad förväntar sig sjuksköterskorna av dem? De är ju inga strikta regler utan mer av rådgivande art.